Termes i condicions generals del servei de subscripció

Objecte

Aquestes condicions generals regulen la contractació de subscripcions efectuades pels usuaris d’internet en les modalitats que en cada moment es promoguin per la web de historiavibrant.cat .

L’acceptació d’aquestes condicions sense reserves és requisit previ i necessari per a l’eficàcia de la subscripció, que s’entendrà formalitzada en el moment en què s’enviï amb el formulari degudament omplert.

Un cop acceptades les condicions i enviada la sol∙licitud de subscripció, es comunicaran a l’usuari, per correu electrònic, la posada en funcionament de l’accés a les subscripcions digitals.

Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment a instàncies de Associació Vibrant i tindran efecte a partir del moment que es publiquin a historiavibrant.cat .

Usuaris i subscriptors

Els usuaris que contractin subscripcions hauran de ser persones físiques majors d’edat o persones jurídiques amb facultats suficients per contractar. El fet d’omplir el formulari de subscripció implicarà l’alta com a usuari registrat de historiavibrant.cat .

Preu i pagament

El preu de la subscripció és el que consta en la web en el moment de l’acceptació de les condicions i la seva tramesa. El preu inclou l’impost (IVA) corresponent.

El pagament es farà en la modalitat triada per l’usuari segons les opcions que es proposin. En termes generals, es pagarà al començament de la subscripció.

Modificació i anul·lació de subscripció

No s’admeten modificacions ni revocacions de subscripcions un cop efectuada l’acceptació.

Renovació

Les subscripcions es renovaran pel mateix període contractat, tret que l’usuari comuniqui la voluntat de no renovar en el termini mínim d’un mes d’antelació a l’acabament o cancel·li la subscripció a través de les eines disponibles al seu panell de control d’usuari. 

La voluntat de no renovar es comunicarà per correu electrònic a l’adreça socis@historiavibrant.cat.

Així mateix, l’usuari podrà adreçar-se a la mateixa adreça de correu electrònic esmenada per fer qualsevol consulta relativa a les subscripcions i els seus serveis.

Les renovacions es faran en els termes que constin a l’oferta de subscripció.

Propietat intel·lectual

Són titularitat d’Associació Vibrant els drets de propietat intel∙lectual i industrial del portal https://historiavibrant.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i més elements que formen part del lloc web. Tots els drets són reservats.

Condicions d’ús

a) La subscripció serà efectiva en el moment en què s’indica en les ofertes que es publiquen a la web historiavibrant.cat. En termes generals, les subscripcions digitals són immediates.


b) La subscripció permet l’accés personal i exclusiu del subscriptor.


c) Seran aplicables les condicions d’ús de la web que consten a l’avís legal de la web historiavibrant.cat, que es consideren reproduïdes i seran aplicables en tot allò que no es contradigui amb el que s’estableix en les condicions generals.


d) En cap cas l’usuari no serà facultat per a:

  • L’ús comercial dels continguts del lloc web https://historiavibrant.cat
  • L’ús de continguts en activitats il∙lícites, il∙legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il∙legal o que atempti contra els drets humans.
  • Causar danys en els sistemes físics i lògics de Associació Vibrant, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o sistemes físics o lògics que siguin susceptibles d’originar els danys esmentats.
  • Provar d’accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges.

L’incompliment d’aquestes condicions generals facultarà Associació Vibrant, empresa editora de historiavibrant.cat, a restringir o cancel∙lar l’accés al servei sense que l’usuari tingui dret a cap reemborsament.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que ens proporcionis amb motiu de la subscripció a través de historiavibrant.cat seran tractades per Associació Vibrant com a responsable del tractament.

Les recollim sobre la base de la relació contractual que s’estableix en el cas que siguis subscriptor o client per tal de prestar els serveis que contracta. Així mateix podem recaptar les seves dades per informar-li per rebre informació comercial de productes i serveis de Associació Vibrant sobre la base del consentiment. No es preveuen cessions a tercers ni transferències a tercers països. Podràs exercir els teus drets d’accés, rectificació i limitació, i suprimir les dades a socis@historiavibrant.cat, així com el dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control. Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra Política de privadesa.

Documents contractuals

La documentació contractual és constituïda per l’oferta que consta a historiavibrant.cat, el formulari tramès per l’usuari i per les presents condicions generals, que són complementades subsidiàriament per les disposicions de l’avís legal i la Política de privadesa.

Jurisdicció

Qualsevol litigi o controvèrsia respecte de la relació contractual serà resolta, per expressa submissió, pels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.